ALGEMENE VOORWAARDEN

Contractvorming

Wanneer u voor Van Wilsem en Cabri heeft gekozen, maakt u afspraken over de werkzaamheden die wij voor U gaan doen en op welke voorwaarden dat gebeurt. Wij werken op basis van standaard algemene voorwaarden. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van alle belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ons is afgestemd op deze algemene voorwaarden.

VWENCA is een BNA bureau; de BNA heeft twee typen algemene voorwaarden: De Nieuwe Regeling (DNR) met de daarop afgestemde Standaardtaakbeschrijving (STB) en de Consumentenregeling 2013 (CR).

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013, tenzij anders uitdrukkelijk afgesproken, schriftelijke vastgelegd en ondertekend.


De Nieuwe Regeling (DNR)

Standaard werken wij op basis van de DNR. De Nieuwe Regeling (DNR) is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

Lees meer over de DNR.


Standaardtaakbeschrijving (STB)

De Standaardtaakbeschrijving (DNR-STB) kan worden gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen. Hij vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden die wij u aanbieden. Daarop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren.
Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project.

Lees meer over de STB.


Consumentenregeling (CR)

De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.

Lees meer over de CR.


De bovenstaande algemene voorwaarden zijn een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.

Lees meer over de BNA.

Lees meer over NLingenieurs.

Print Friendly, PDF & Email