Nieuws - Pagina 4 van 5 - Van Wilsem & Cabri

10 nov

Bijeenkomst COMPACTE WARMTEOPSLAG

In BouwenNH2.0,EnergieK by Harry van Wilsem / 10 november, 2014 / 1 Comment

Bouwen NH 2.0 | donderdag 20 november 2014

AfbeeldingNH20

 

 

 

Ons netwerk BouwenNH2.0 organiseert op donderdag 20 november 2014 een bijeenkomst waarin TNO de stand van zaken rondom Compacte WarmteOpslag uit de doeken doet. Met Compacte WarmteOpslag is het mogelijk in de zomer het overschot aan zonnewarmte op te slaan in een mineraal. In de winter komt deze warmte weer beschikbaar voor het verwarmen van de woning en de bereiding van tapwater.

In de Icoonwoning te Heerhugowaard is met succes de eerste demonstrator van deze Compacte Warmteopslag getest. Deze revolutionaire vorm van energieopslag heeft het in zich om de cv-ketel en de warmtepomp (deels) overbodig te maken. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de resultaten van de testperiode en over de volgende stappen voor de marktintroductie van deze veel belovende techniek.

Aansluitend is er gelegenheid om de Icoonwoning in Heerhugowaard te bezoeken.

 

Datum:

donderdag 20 november 2014

Locatie:

Kantine Reijgerboys

Lotte Beesedijk 1

1705 NA Heerhugowaard

Ontvangst:

14.30 uur

Aanvang-einde:

15.00 – 17.30 uur

Aanmelden:

info@bouwenNH2punt0.nl

 

Uitnodiging bijeenkomst COMPACTE WARMTEOPSLAG BouwenNH2-0 dd 20 nov 2014 (aanmelden info@bouwenNH2punt0.nl) | LinkedIn.

04 nov

Aanscherping EPC en Rc-waarden

In Nieuws by Harry van Wilsem / 4 november, 2014 / 0 Comments

per 1 januari 2015

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energie neutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een tussenstap gezet om (bijna) energie neutraal te bereiken.De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen wordt aangescherpt naar 0,4. De EPC-eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw.

Voor het realiseren van een EPC ≤ 0,4 kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Denk hierbij onder andere aan de thermische schil, het verwarmings- en tapwatersysteem en energiezuinig ventilatiesysteem. Het combineren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen leidt tot een optimaal energieconcept.

Het ontwerp van een energiezuinige woning start met een optimaal zon georiënteerd ontwerp, een goede thermische schil, een luchtdichte schil, het nauwkeurig rekenen van de lineaire warmteverliezen, een energiezuinig ventilatiesysteem en het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie voor verwarming/tapwater. Aanvullend is het mogelijk de energielasten verder te verlagen door toepassing van zonne-energie in de vorm van een zonneboiler/PV-panelen.

Verschil huidige en de nieuwe eisen per 1 januari 2015:

Huidige EPC-eis Eis per 1-1-2015
Woonfunctie 0,6 0,4
Bijeenkomstfunctie 2,0 1,1
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 2,6 1,8
Gezondheidszorgfunctie overig 1,0 0,8
Kantoorfunctie 1,1 0,8
Logiesfunctie zijnde een logiesgebouw 1,8 1,0
Onderwijsfunctie 1,3 0,7
Sportfunctie 1,8 0,9
Winkelfunctie 2,6 1,7

Thermische schil

Naast de aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en utiliteitsgebouwen worden ook de minimale eisen aan de warmteweerstand (Rc-waarden) in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden, hoogstwaarschijnlijk, de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)

Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W

Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

De minimale Rc-waarde wordt per constructie gedifferentieerd. Oorspronkelijk was het plan om een algemene eis van Rc ≥ 5,0 m²K/W voor alle delen van de thermische schil op te nemen. De differentiatie is opgenomen omdat het kosten effectiever is om hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in een gevel of vloer. Het beperken van de energievraag door goed te isoleren vormt de basis voor een goed energieconcept.

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K. Voor standaard houten kozijnen met HR++ glas is dit over het algemeen geen probleem, voor ‘standaard’ aluminium kozijnen of houten stapeldorpel deuren vraagt deze eis de nodige aandacht.

 

Bron: NEN

Bron: Staatsblad 342

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs

 

30 okt

Nieuwe regelgeving vergunningvrij bouwen

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 30 oktober, 2014 / 0 Comments

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november ‘eenvoudiger’ verbouwen, aan- of uitbouwen en/of bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Met de nieuwe regelgeving bestaat er de mogelijkheid om vergunningvrije bouwwerken te plaatsen met een schuine kap en in een aantal gevallen is dit zelfs een verplichting.

De nieuwe (landelijk uniforme) regels bepalen een maximaal toelaatbare oppervlakte van bijbehorende bouwwerken (aan- of uitbouwen en bijgebouwen) bij een hoofdgebouw waarvoor niet langer een omgevingsvergunning nodig is. Daarmee wordt het ook eenvoudiger om bouwwerken en mantelzorgwoningen in de achtertuin te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen verzorgen. Een aantal vergunningvrije bouwmogelijkheden volgens de oude regelgeving zijn hiermee niet meer mogelijk. Zo wordt het aantal vierkante meters, al dan niet vergunningvrij, bij te bouwen aan strikte regels gebonden en zijn ‘gaten’ in de voormalige wetgeving gerepareerd.

Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar. “Door de regels eenvoudiger te maken of ze te versoepelen geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Daarmee wordt weer wat weggehakt in het ingewikkelde woud van regels, procedures en verschillende loketten”, zegt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu die samen met minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst  deze verdere vereenvoudiging mogelijk maakt. Dit besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk.

Leegstand kantoren

Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook geldt dat voor tijdelijke afwijkingen tot een duur van 10 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Deze maatregel betekent een jaarlijkse besparing op administratieve lasten van 0,65 miljoen euro. Met de nieuwe regels kunnen leegstaande kantoorgebouwen ook eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie krijgen. Kantoren of andere panden kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld (studenten)appartementen of (senioren)woningen. Blok: “Een vlotte transformatie kan helpen om zowel het tekort aan woningen als het overschot aan kantoren aan te pakken.”

Vergunningvrij betekend niet regelvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen betekent dat men binnen bepaalde kaders (situering, afmetingen, gebruiksfuncties) mag bouwen zonder dat daarvoor vooraf, door middel van een vergunning, of door het vooraf moeten melden, toestemming nodig is van de overheid. Bij bouwwerken die binnen het vergunningsvrij bouwen passen wordt als het ware de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of op die plek mag worden gebouwd, de kwaliteit en de uitvoering van het bouwwerk geheel bij de opdrachtgever neergelegd. Er is geen overheidsinstantie die nog vooraf beoordeelt of beslist, dat wat de opdrachtgever wil bouwen voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of de bouwverordening. Uiteraard kan wel vooraf bij de gemeente worden geïnformeerd of een gewenst bouwwerk wel of niet vergunningsvrij kan worden gebouwd. Dat is in veel gevallen zeer verstandig. Want het zou zonde zijn, dat iets wat u net hebt gerealiseerd uiteindelijk toch gesloopt moet worden.

Ondanks dat de bouwplannen niet middels een omgevingsvergunning getoetst worden door de gemeente. Betekend het niet dat er geen eisen zijn waaraan u zich moet houden. In de woningwet, het bouwbesluit, de bouwverordening en het bestemmingsplan zijn specifieke regels opgenomen, waaraan gewoon moet worden voldaan. Daarbij is het mogelijk dat u geen specifieke vergunning nodig heeft voor het bouwen, maar wel voor het gebruik. In dit geval spreken we van een omgevingsvergunning voor een andere activiteit. Denk hierbij aan het gebruik of het verplaatsen van een inrit. Ook is niet zomaar alles qua uiterlijk toegestaan. Hiervoor is er een excessenregeling, wanneer bouwwerken in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand, kan de eigenaar worden aangeschreven het bouwwerk verplicht en onder dwang aan te passen.

Waarom wel een architect

Indien u (ver)bouw plannen heeft, is het zeker aan te raden zelf vooronderzoek te doen of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn te realiseren. Komt u er niet uit, dan kan een architect uw wensen inventariseren en onderzoeken of dit vergunningsvrij te realiseren is. In veel gevallen, of met een kleine aanpassing, hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Architectenbureau’s (BNA) hebben de kennis en kunde in huis om uw bouwwensen te vertalen naar concrete bouwplannen die aan de eisen en bouwregelgeving voldoen. Dit bespaart u procedure tijd  en geld, aangezien u dan ook geen vergunningleges hoeft te betalen en ontwijkt u soms vervelende discussies met gemeente en/of welstand. Kortom vergunningsvrij bouwen scheelt tijd en geld. Wanneer wel een omgevingsvergunning noodzakelijk is, kan een architect u ook hierover stapsgewijs adviseren.

Omgevingswet

De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in goed overleg met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland. Met de wijzigingen wordt een groot aantal gemeentelijke wensen gerealiseerd. De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

 

Wilt u meer weten? 

Wij bieden standaard 1 uur gratis en bovendien vrijblijvend advies op maat, bij u op locatie thuis, op kantoor, of in onze ontwerp studio.

 

Nieuwe regels per 1 november 2014.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen.

Bron: Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

04 sep

UITNODIGING donderdag 25 september 2014

In BouwenNH2.0,EnergieK,Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 4 september, 2014 / 0 Comments

brancheorganisaties

 

Wat:           Duurzame bouwinitiatieven van collega-bedrijven

Waar:         Locatie rondom Alkmaar, nog te bepalen

Wanneer:   Donderdag 25 september 2014, ontvangst vanaf 14.30 uur, aanvang 15.00 uur

Wie:           Partijen die zich richten op het energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving

 

ENERGIEZUINIG MAKEN VAN WONINGEN EN GEBOUWEN

Technisch kan het en financieel kan het uit; op dit moment wordt op verschillende plekken in Nederland hard gewerkt aan woningen en gebouwen die geen energierekening meer hebben.

Ook in Noord-Holland hebben een aantal bedrijven zich hierop gestort. Inspelend op allerlei ontwikkelingen zoals het Energie Prestatie Certificaat, de woonlastenbenadering bij hypotheekverstrekking zien zij kans hiermee nu al succesvol te zijn. En dat zijn niet alleen de grote bouwbedrijven…

Drie van deze bedrijven komen op 25 september 2014 aan het woord. Zij zijn direct betrokken bij de realisatie van de zeer zuinige EC Garantwoning.

…het project is in zeer korte tijd neergezet en is buitengewoon energiezuinig. Wooncompagnie gaf als eerste opdracht tot het realiseren van nieuwbouwwoningen volgens dit flexibele bouwconcept…

20140903 uitnodiging bijeenkomst BouwenNH2-0 dd 25 sept 2014

 

PROGRAMMA 25 september 2014

14.30 uur Ontvangst

15.00 uur Welkomstwoord

15.05 uur Inleiding door Ton Borst, Netwerk: BouwenNH2.0

15.15 uur Martin Vos, adjunct-directeur VBK Noord-West in Schagen, bouwer

15.40 uur Marc Kok, directeur Energie Service Noord West, techniek

16.05 uur Paul Stegers Hoofd Vastgoedbeheer van  Wooncompagnie, opdrachtgever

16.30 uur Discussie en borrel

17.30 uur Einde

 

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@bouwenNH2punt0.nl. De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedraagt €20,- excl. btw pp. Een voorwaarde is wel dat u lid bent van het Netwerk: BouwenNH2.0. Bent u nog geen lid, meldt u zich dan snel aan via bovenstaand mailadres. Lidmaatschap aan het netwerk bedraagt €100,- excl. btw per jaar, ongeacht bedrijfsgrootte of type bedrijf. Meldt u zich ook aan voor onze groep op www.linkedin.com: BouwenNH2.0 waar u meer informatie aantreft over onze activiteiten.

01 sep

Laag BTW-tarief op verbouwingen verlengd

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 1 september, 2014 / 0 Comments

KoZ+AoZ-28082014

Advertentie Alkmaar op Zondag en Kennemer op Zondag, 31 augustus 2014.

Project dakopbouw Heemskerk.

04 jul

Opbouw Heemskerk vordert gestaag

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 4 juli, 2014 / 0 Comments

In Heemskerk wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe dakopbouw op een, op de garage geschakelde, vrijstaande woning.

Vanuit de opbouw en het dakterras is er een spectaculair uitzicht over park Assumburg.

Aannemer: Pieter de Boer

Ontwerp & Bouwbegeleiding: Van Wilsem & Cabri

Klik hier voor meer project informatie.

23 jun

Bouwkundig onderzoek Conquista

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 23 juni, 2014 / 0 Comments

Stichting Conquista in Nood

Donateurs en bedrijven: dank voor de steun!

Ook de komende jaren hopen wij te mogen rekenen op de steun van donateurs en bedrijven, om het zo broodnodige achterstallig onderhoud van Conquista te verwezenlijken. Afgelopen jaar stond in het teken van het verhelpen van allerlei lekkages en ook gebeurde het nodige schilderwerk.

Dit jaar staat in het teken van veiligheid en zal het accent liggen op de wat ouder wordende elektriciteitsvoorziening. Daarnaast is er een bouwkundig onderzoek gedaan, dit om precies te weten wat er de komende jaren moet gebeuren. Dit met dank aan Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management, gevestigd aan de Rijksweg 102 in Limmen. Zij hebben dit als sponsoring aan Conquista aangeboden.

Namens het bestuur van Stichting Conquista in Nood willen wij alle donateurs en de bedrijven die aan het Conquista golftoernooi meededen nogmaals hartelijk bedanken. Wij spreken de hoop uit dat we de komende jaren ook weer op jullie mogen rekenen. Overigens is het golftoernooi dit jaar op zaterdag 4 oktober, wederom op golfclub Heiloo. Aanmeldingen en info bij Hans Kerssens of Bouke de Boer.

De bedrijven die in 2013 als sponsor meededen:
BDO – GP Groot – Kerssens Luchtbehandeling – Driessen Vastgoed BV – Co Limmen – Valkering De Graaf Accountants – NTI NLP.

Artikel: LOV krant – juni 2014 – De krant van Ondernemend Limmen
28 mei

Advertentie 1 juni 2014

In Klanten by Harry van Wilsem / 28 mei, 2014 / 0 Comments

KoZ+AoZ-27052014-def-5-A6

31 mrt

Zaterdag 5 april is het NVM open huizen dag

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 31 maart, 2014 / 0 Comments

Uw droomhuis gevonden, maar zijn er nog wat aandachtspuntjes?

banner

 

 

 

Wellicht kunnen wij u helpen?

Wij bieden u 1 uur gratis vrijblijvend advies.

U kunt bij ons terecht met allerlei vragen over uw huidige of toekomstige woning en/of bedrijfspand. Samen inventariseren we uw wensen en geven wij uitleg over vergunningen, (ver)bouwen en welstandseisen. Wij kunnen u advies geven over interieur, nieuw- en verbouw plannen, ontwerp en bouwbegeleiding vraagstukken.

Ook als u nog geen concrete plannen heeft is dit een handige manier om eens te kijken of u meer uit uw huidige of toekomstige woning en/of bedrijfspand kunt halen.

  • Hoe kunt u uw woon- en/of (thuis)werkplezier vergroten?
  • De uitstraling verfraaien?
  • Verhoging van het wooncomfort realiseren? (Geen tocht of koude voeten.)
  • Een verlaging van de energierekening realiseren?
  • Uw woning toekomst en wellicht levensloop bestendig maken?
  • Problemen als geluidsoverlast, vervelend licht, of een onaangenaam leefklimaat aanpakken?

Kortom een laagdrempelige gelegenheid voor een gratis, maar bovenal vrijblijvend gesprek.

 

Juist nu een bestaand huis kopen en verbouwen

Profiteer van de verlaagde overdrachtsbelasting, waardoor de kosten koper nu slechts 4 a 5% bedragen. Ook geldt dit jaar nog het verlaagde 6% BTW-tarief op arbeid bij verbouwingen en renovatie van bestaande woningen. Zie https://www.vwenca.nl/6-btw voor meer informatie.

De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag op zaterdag 5 april 2014 biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren.

Direct een woning zoeken?
Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag (Open Huizen route) en stippel uw route uit.

 

Bouw of Verbouw plannen? Bij ons krijgt uw idee vorm.

Kijk voor meer informatie op: https://www.vwenca.nl/1-uur-gratis-advies
Of zie onze advertentie in de NH Wonen en maak een vrijblijvende afspraak.

Bron: NVM Open Huizen Route | NVM Open Huizen Dag.

 

25 feb

Architectuur en Management op hoog niveau

In Klanten,Nieuws by Harry van Wilsem / 25 februari, 2014 / 0 Comments

Van Wilsem & Cabri in de LOV-krant

 

LOV-krant februari 2014

Wellicht dat u deze bedrijfsnaam niet direct kent, terwijl het bedrijf toch reeds in 2011 neerstreek in ons dorp aan de Rijksweg 102, in het statige pand ‘Flora’s Hof’, gebouwd in 1933 en destijds bewoond door de familie Siem en Jo Valkering. Ooit was hier het kantoor Biesterbos gevestigd, die ook ingrijpende verbouwingen in en aan het pand liet verrichten, met respect en oog voor het monumentale pand. Later is dit bedrijf verhuisd naar het naastgelegen pand waar destijds restaurant ‘Gastronome’was gevestigd.

Het pand waar Van Wilsem & Cabri is gehuisvest kent ook nog andere gebruikers, o.a. Rietveld Makelaars. Sinds eind vorig jaar is het bureau lid van de Limmer Ondernemers Vereniging, dus een mooie aanloop om het bedrijf voor het voetlicht te presenteren en hen te laten vertellen welke kennis en expertise zij in huis hebben en hoe zij bedrijven en particulieren terzijde kunnen staan met raad en daad.

LOV-Febr2014-pag1-foto-vanPDF

De beide eigenaren ir. Harry van Wilsem (33) en ing. René Cabri (53) zijn graag bereid ons meer te vertellen en kennis te laten maken met hun mooie bedrijf, gehuisvest in een fraaie aanbouw aan de noordoostzijde van het perceel. Beiden hebben gedegen opleidingen genoten en beschikken over heel veel vak ervaring in dit speciale segment.

De regen striemt tegen de ramen en in de fraaie vijver grenzend aan het pand met veel glas. Te slecht (in deze uitzonderlijke winter) om buiten te zijn, dus gewoon ons gesprek voeren. Een modern, licht kantoor met veel bouwkundige foto’s, gerealiseerde projecten en toekomstplannen, gedoseerd met kleurige kunst aan de wand. Een kantoor dat warmte en comfort uitstraalt. Enthousiaste verhalen beide heren over verleden, heden en toekomst, de economische tegenslag, de crisis in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder. Echter zij laten zich door de crisis niet van de wijs brengen, integendeel het maakt hen strijdvaardiger!

LOV-Febr2014-pag13-foto-2-website

Om met jou maar te beginnen Harry, welke opleiding heb jij gevolgd en wat is je “verleden” in de wereld van de architectuur. Waar staat de afkorting BNA voor? Is het een beschermd beroep?

Ik heb bouwkunde gestudeerd aan de (HTS) Hogeschool van Amsterdam. Daarna heb ik mijn Master gedaan in Delft aan de Technische Universiteit Delft, waar ik ben afgestudeerd als architect. Tijdens mijn studie heb ik bij diverse bouwbedrijven en architectenbureaus gewerkt. Uiteindelijk ben ik blijven hangen bij een bureau in Uitgeest. Daar ben ik doorgegroeid tot medewerkend Architect. Opvolgend ben ik gevraagd als architect bij een bureau in Egmond. Ik heb er altijd specifiek voor gekozen bij middelgrote bureaus te werken met een zeer diverse orderportefeuille. Mijn ervaring tijdens deze jaren gaat van woningen, particulieren aan- en verbouwen tot zorgcentrums. Van kantoren en bedrijfsgebouwen tot stedenbouwkundige uitwerkingen en infrastructurele werken.

Architect is een beschermd beroep. Het is een zogenaamd register beroep. Zie www.architectenregister.nl

De Wet op de architectentitel is op 1 oktober 1988 in werking getreden. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen degene die staan ingeschreven in het architectenregister mogen de titel voeren waaronder ze staan ingeschreven.

BNA staat voor Bond Nederlandse Architecten. Zie www.bna.nl

De BNA – voluit de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten – is de enige branchevereniging van architecten in ons land. In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden. Opdrachtgevers en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat BNA-architecten gekwalificeerd zijn én blijven voor de actuele bouwopgave.

 

Uiteraard is deze vraag ook op René van toepassing, jij loopt al iets langer mee, betekent dat ook direct meer kennis en of autoriteit op jouw specifieke vakgebied?

In de basis heb ik een gedegen HTS Bouwkunde opleiding gehad. Daarna in de praktijk de knepen van het vak geleerd. Met aanvullende cursussen en het bijhouden van de laatste stand van zaken in de techniek en wettelijke regelgeving, heb je “automatisch” de kennis en kunde in huis om je vak goed uit te oefenen.

 

Jullie vormen samen een hecht team, als het nodig is voor grote(re) projecten, huur je dan andere professionals in en zijn die gemakkelijk te vinden?

Met z’n tweeën kunnen we veel aan, als het nodig is huren we tekenaars of andere specialisten in die onze manier van werken en filosofie begrijpen. Door onze werkervaring bij diverse andere architecten en management bureaus hebben wij een bestand van goede specialisten die graag samen met ons willen werken.

 

Het Ministerie van Economische Zaken ziet een stijging van investeringen, omzetten etc. Ik neem aan dat dit niet direct doorwerkt in de bouwwereld, echter zien ook jullie de horizon mooier oranje kleuren?

We merken dat de aanvragen in de particuliere markt sinds november/december 2013 weer zijn toegenomen. Verder horen we wel positievere geluiden.

 

Als we het hebben over de overheid, hoe ervaren jullie de soms doorgeschoten regelgeving? Ik hoor ook termen als Vergunningvrij en Regelgevingvrij, begrijpt de burger nog wel waar hij/zij aan toe is?

Wordt er veel gebruik gemaakt van jullie aanbieding “Gratis 1 uur advies op maat” en wat moet de lezer zich daarbij voorstellen?

De regelgeving vanuit de overheid is voor ons wel begrijpelijk, het is alleen soms niet eenvoudig uit te leggen aan de burger. Daarom geven wij gratis één uur advies op maat om de eventuele woon- of bedrijfswensen te toetsen aan mogelijkheden die de wet en regelgeving biedt. Daarnaast leggen wij uit wat onze werkzaamheden inhouden. Of de bouwwensen die er leven budgettair haalbaar zijn. Wat er wel en niet vergunningsvrij kan en mag en wat het al dan niet bijbehorende (vergunning)traject is.

 

Jullie bijzonder fraaie website: www.vwenca.nl somt een flink aantal particuliere en bedrijfsmatige projecten op, met daarbij indrukwekkende foto’s. Kennen jullie ook specialisaties op het gebied van bouwen of verbouwen?

Wij zijn eigenlijk allround specialisten. Onze projecten variëren van een ‘eenvoudige’ aan- of opbouw bij een bestaande woning tot een complete restauratie van een rijksmonument. Ook doen we nieuwbouw en herinrichting van bedrijfspanden, scholen restaurants en hotels. De beschikbare budgetten hiervoor variëren tussen de € 35.000,00 en € 5.000.000,00

 

Verzorgen/begeleiden jullie het volledige traject, d.w.z. vanaf de eerste intake gesprekken, schetsen, tekeningen, procedures t/m de oplevering? Is al die kennis in eigen huis?

Wij hebben de kennis en kunde in huis om het gehele bouwtraject van a tot z te begeleiden. Van het eerste gesprek met de klant, ontwerp, vergunningsaanvraag, aannemerselectie, begrotingscontrole, uitvoeringsbegeleiding oplevering en nazorg.

 

Tot wanneer is er een verlaagd b.t.w. tarief van 6% van kracht en waar geldt dat eigenlijk voor?

Tot 31 december 2014 is het verlaagde btw tarief van 6% van kracht bij verbouw en renovatie projecten. Dit geldt enkel op het arbeidsloon, maar scheelt aanzienlijk op de totale kosten. Op het honorarium van een architectenbureau geldt het verlaagde BTW tarief van 6% ook, aangezien het overgrote deel arbeid is (ca. 95% uren 5% onkosten), scheelt dit aanzienlijk. Voor de aannemerij liggen de verhoudingen iets anders, circa 50% uren en 50% materialen afhankelijk van het type project.

Hebt u aan- uit- of verbouwwensen, maak dan snel een afspraak, zeker wanneer een bouwvergunning noodzakelijk is. Aangezien projecten op 31 december 2014 opgeleverd moeten zijn, om voor het verlaagde BTW tarief in aanmerking te komen. Voor meer informatie kijk op Btw-verlaging.

 

Staat duurzaamheid en/of energiebesparing hoog in het vaandel bij Van Wilsem & Cabri? Vooral bij energiebesparing ziet de “gewone man” soms door de bomen het bos niet meer, is ook bij jullie daarvoor expertise aanwezig?

Uiteraard zijn we met duurzaam bouwen bezig, een goed voorbeeld hiervan is het onlangs opgeleverde duurzame woonhuis in Bakkum. Hierin zijn een warmtepomp, zonnepanelen, energiezuinige verlichting en hoogwaardige isolatie toegepast.

De kennis en kunde is op hoofdlijnen aanwezig, voor de uitvoering en specifieke onderdelen maken we gebruik van gespecialiseerde installatie bedrijven en adviseurs. Duurzaamheid en kostendeskundigheid zijn bij ons geen loze begrippen, maar wezenlijke onderdelen van de werkstrategie. Door de combinatie van architectuur en management zijn wij in staat om met korte lijnen efficiënte professionele ondersteuning te bieden tijdens alle fasen van het bouwproces. Wij luisteren en spelen in op de wensen van de opdrachtgever en betrokken partijen, waardoor niet alleen het bouwplan, maar ook het bouwproces en de prijs- kwaliteitsverhoudingen gewaarborgd blijven.

 

Hoe groot is jullie werkgebied? Is Limmen een goede uitvalsbasis voor jullie kantoor?

Die vraag krijgen we vaker. Ons werkgebied is eigenlijk heel Nederland. Wij zijn momenteel met projecten bezig van Den Haag tot Den Helder. Natuurlijk zijn wij veel bezig in de directe regio door ons bestaande netwerk en kantoor in Limmen.

 

Hebben jullie ook een visie op leegstaande kantoorpanden in de regio Schagen/Heerhugowaard/Alkmaar t/m Beverwijk?

Hoe kunnen jullie inspelen op de sterke vergrijzing (vooral binnen de gemeente Castricum) en wat is jullie visie op bouw voor senioren in koop en/of huur sector?

Transformaties van bestaande (kantoor & bedrijfs)panden is één van onze specialiteiten. Maar één passende oplossing voor alle leegstaande panden is niet te geven. Elk pand zal individueel moeten worden onderzocht om tot de beste oplossing te komen voor dat specifieke gebouw.

Een sluitende oplossing voor de vergrijzing is niet te geven. Toekomst- en levensbestendig bouwen en verbouwen zijn hier onderdeel van. Door onze steeds hoger wordende levensverwachting, stijgende zorgkosten en verregaande bezuinigingen is het zaak dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat de energielasten betaalbaar blijven. Bij nieuw- en verbouw nemen we deze vraagstukken altijd mee. Zo hebben wij inmiddels meerdere woningen levensbestendig opgeleverd. Daarnaast is het van belang dat dorpskernen leefbaar blijven, door het op peil houden van voorzieningen. Waarbij combinaties van voorzieningen onder één dak een denkbare oplossing kunnen zijn om de kosten binnen de perken te houden. Dit kan gecombineerd worden met een goede inpassing van nieuwbouw (inbreilocaties) binnen bestaande dorpskernen. Denk daarbij aan inpassingen als De Lange Akkers in Limmen.

LOV-Febr2014-pag13-foto-website

Wat is de missie van jullie bedrijf?

Een missie is een groot woord. Wij zijn een no nonsens bureau en zijn van mening dat elk bouwplan met de juiste kennis en kunde moet worden benaderd. Daarbij kun je de rol van ons architectenbureau zien als ‘de spin in het web’. Door verstand van bouwkunde, regelgeving, vormgeving en brede algemene kennis van installaties te combineren, is het mogelijk goed overzicht te houden in het steeds complexer wordende bouwproces. En efficiënte, creatieve, kostenbewuste oplossingen te bieden. We zoeken altijd naar de juiste balans tussen eenvoud, functionaliteit en dynamiek. We maken bij voorkeur gebruik van natuurlijke, eerlijke materialen en eigentijds kleurgebruik. Daarmee zetten we de wensen van onze opdrachtgevers om in concrete bouwplannen, waarbij budget en persoonlijkheid centraal staan. Door ruimtes slim in te delen en handig te combineren ontstaat er meer leefruimte binnen de beschikbare vierkante meters. Vaak kan er op deze wijze verrassend veel gerealiseerd worden binnen een soms beperkt budget. Door onze kennis van bouwfysica en (duurzame) installatietechnieken zijn wij in staat installaties naadloos in te passen in onze ontwerpen. Daarbij kunnen aanzienlijke besparingen worden behaald, door over dimensionering met gezond verstand tegen te gaan.

Van Ontwerp tot Oplevering en dat is een formule voor succes.

 

Een boeiend gesprek, waarbij ik wel duidelijk vaststel dat er vakkennis en professionaliteit in huis is. “Missie is een groot woord” zeiden Harry en René bijna aan het einde, echter voor mij is wel duidelijk dat zij wel degelijk een missie hebben en een grote liefde voor hun vak. Dat komt dan ook tot uitdrukking in de wijze waarop zij over hun nog jonge bedrijf spreken.

Van Wilsem & Cabri een naam om te onthouden en te raadplegen bij uw bouwplannen.

Kees G. Kroone

Website LOV-krant | LOV-krant februari 2014